Företagsöversikt

År 2020 har varit ett mycket exceptionellt år på energimarknaden. Den ytterst varma vintern minskade på el- och värmeförbrukningen och till exempel i Finland låg temperaturerna i januari och februari på samma nivå som i allmänhet i november. Midvintern var även betydligt regnigare och blåsigare än i genomsnitt, vilket tillsammans med den låga förbrukningen bidrog till att höja de nordiska vattenreserverna till en rekordhög nivå. Coronarestriktionerna som inleddes i mars bidrog också till att skära ned elförbrukningen. Alla dessa faktorer orsakade tillsammans årtusendets största priskrasch på den nordiska elmarknaden i början av året. 

Regeringen har ställt som mål ett kolneutralt Finland före 2035. Energibranschen publicerade i juni en koldioxidsnål vägkarta som stöder målet. Enligt vägkartan erbjuder utsläppsfri el lösningen för mindre utsläpp från olika branscher när man genom elektrifiering av industrin, trafiken och uppvärmningen ersätter energikällor som har utsläpp. Som en följd av förändringen förutspås elanvändningen öka avsevärt under de kommande åren. Energibranschen fortsätter att göra stora investeringar i utsläppsfri elproduktion och elnäten och möjliggör genom sina åtgärder ett kolneutralt samhälle.

Industrins Kraft informerade i slutet av augusti om den nya tidtabellen för projektet Olkiluoto 3. Projekttidtabellen har fördröjts av systemtestningar som framskridit långsamt, tekniska problem som upptäckts i samband med testningarna samt en ökad mängd underhållsarbeten till följd av förseningarna i projektet. En ytterligare fördröjning med närmare ett år betyder att regelbunden elproduktion inleds i februari 2022.

Enerva Oy har skött Kymmenedalens Elnät Ab:s driftcentraltjänster fr.o.m. början av juni. Enerva Oy är ett bolag som erbjuder drift- och underhållstjänster. Bolaget grundades 2019 av tre energibolag i Sydöstra Finland.

I augusti ingick Kymmenedalens Elnät ett treårigt ramavtal om bygg- och servicearbeten i distributionsnätet med Elvera Oy.

Inom Kymmenedalens Elnäts område passerades en milstolpe i fråga om solel i augusti, nu är över 1 000 solelsystem anslutna till elnätet. 

Koncernens resultat för hela året kommer att bli mindre än året innan. I synnerhet lönsamheten av elproduktion har försämrats till följd av nedgången av marknadspriserna.