Koncernresultaträkning

tusen euro     1.1–31.8.2020    1.1–31.8.2019    1.1–31.12.2019
Omsättning  69 174  76 857  119 717
Övriga rörelseintäkter   349  392 551
Andel av intresseföretagens resultat   289 1 782  2 941
Material och tjänster  –44 170 –48 934 –77 324
Personalkostnader  –2 674 –2 725 –4 251
Avskrivningar och nedskrivningar  –7 585 –7 259 –11 000
Övriga rörelsekostnader  –5 041 –5 005 –7 701
Rörelsevinst  10 342 15 108  22 932
Finansiella intäkter och kostnader  862  690  256
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter  11 204 15 798  23 188
Inkomstskatt  –1 773 –2 421 –3 636
Kalkylerade skatter  –84 –84 –497
Räkenskapsperiodens vinst  9 346  13 293  19 056

 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.