Koncernbalansräkning

tusen euro   31.8.2020   31.8.2019   31.12.2019
AKTIVA       
Bestående aktiva       
   Immateriella tillgångar  7 964   8 491 8 045
   Materiella tillgångar   138 068  131 645 136 171
   Placeringar   78 433  78 188 79 826
Rörliga aktiva       
   Uppskjuten skattefordran   2 777 2 904  2 862
   Finansieringstillgångar   42 171  35 406 38 300
Sammanlagt  269 413  256 633  265 204
       
PASSIVA       
Eget kapital       
   Aktiekapital  230  230  230 
   Övrigt eget kapital   73 876  68 367 74 130
Främmande kapital       
   Uppskjuten skatteskuld   9 258  8 888 9 258
   Långfristiga skulder 93 111   85 333 84 222
   Anslutningsavgifter   71 596  70 115 70 596
   Kortfristig främmande kapital   21 342  23 699 26 768
Sammanlagt  269 413 256 633  265 204

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.