Affärsverksamhet Elnät

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under delårsperioden uppgick till 33,7 (34,8) miljoner euro och vinsten efter finansiella poster var 9,9 (12,3) miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 17 (17).

Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde under översiktsperioden var 784 (826) miljoner kilowattimmar, vilket är cirka 5 procent mindre än året innan. Antalet nya anslutningsavtal under början av året var 123 (122). Inom Kymmenedalens Elnäts område passerades i augusti en milstolpe i fråga om solel, nu är över 1 000 solelsystem anslutna till elnätet.

Antalet elavbrott inom bolagets närområde har varit något större ån året innan. Det blåsiga vädret i början av året, stormen Tuuli i februari och stormen Päiviö i juni har förorsakat en liten mängd störningar i eldistributionen. Det har dock inte förekommit några omfattande störningar som skulle ha drabbat hela elnätet. De målmedvetna satsningarna på underhåll och förnyande av elnätet som pågått redan i många år har minskat antalet elavbrott inom bolagets nätområde. 

Driftcentralverksamheten har överförts i juni till Enerva Oy som erbjuder drifttjänster i enlighet med den planerade tidtabellen. Enerva har nu övertagit ansvaret för den operativa driften av elnätet för Kymmenedalens Elnät Ab, Järvi-Suomen Energia Oy och Lappeenrannan Energiaverkot Oy.

I augusti ingick Kymmenedalens Elnät ett ramavtal med Elvera Oy som omfattar åren 2021–2023. Avtalet innehåller en optionsmöjlighet och det kan förlängas ända till 2027. Kymmenedalens Elnät genomförde konkurrensutsättningen av ramavtalet som en offentlig upphandling. Avtalet med Elvera innehåller byggandet av elnät, anslutningsinvesteringarna, underhållet, felreparationen och beredskapstjänstgöringen, fällningstjänsten och kabelvisningarna.

Kymmenedalens Elnät arbetar med att genomföra ett projekt för en 100 kV:s kraftledning mellan Borgå och Askola. Projektet förbättrar direkt kundernas och företagens elleveranssäkerhet på området. NTM-centralen i Nyland fattade ett beslut i juni enligt vilket det inte är nödvändigt att tillämpa konsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) på projektet. Nu kan planeringen av projektet framskrida under hösten 2020 i enlighet med de tidigare planerna.

Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet uppgår till cirka 16 miljoner euro 2020. Mellanspänningsnätet förnyas genom att byta ut luftledningar mot jordkablar över en sträcka på cirka 100 kilometer och kablingsgraden ökar till cirka 24,5 procent. Byggandet av elnätet i terrängen framskrider något försenade.