Styrelsens verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

Koncernen Kymmenedalens El förnyade sin strategi i slutet av 2020. Strategin ”Puhtaasti parasta energiapalvelua” (Ren energiservice är bäst) definierar insatsområden för elnätsverksamheten, energiproduktionen, försäljningen av el och tjänster samt sammanslutningen Kymmenedalens El Ab. Enligt strategin övergår bolaget till helt kolneutral elproduktion under de närmaste åren. År 2020 var andelen kolneutral produktion redan över 94 procent.

Nätinvesteringarna fortsatte på en årsnivå av 16 miljoner euro.  Under de senaste åren har investeringarna riktats mot förbättring av elnätets leveranssäkerhet och tack vare de utförda åtgärderna har skador till följd av stormar som drabbat bolagets nätområde minskat i takt med att investeringarna framskrider. I mellanspänningsnätet togs cirka 140 kilometer nytt jordkabelnät i bruk under 2020.  

På grund av vår- och höststormar som drabbade bolagets nätområde hade Kymmenedalens Elnäts kunder något fler elavbrott under året än året innan. Avbrotten som stormarna orsakade kunde åtgärdas relativt snabbt och i de flesta fallen kunde långa avbrott undvikas. År 2020 ökade längden på elavbrotten per kund till följd av stormar och längden var 2,46 (1,38) timmar per kund. 

Industrins Kraft informerade i slutet av augusti om den nya tidtabellen för projektet Olkiluoto 3. Projekttidtabellen har fördröjts av systemtestningar som framskridit långsamt, tekniska problem som upptäckts i samband med testningarna samt en ökad mängd underhållsarbeten till följd av förseningarna i projektet. En ytterligare fördröjning med närmare ett år betyder att regelbunden elproduktion inleds i februari 2022. 

I september skadade åskan kraftverken i Ömossa vindpark i två separata fall. Två kraftverk blev mycket skadade och flera kraftverk hade mindre skador. Reparationsarbetet som fortgår ännu 2021 orsakar märkbara produktionsförluster.  

Kymmenedalens Elnät Oy höjde inte priserna på elöverföring år 2020. Föregående gång höjdes överföringspriserna i början av 2018. 

Till Kymmenedalens Elnäts elnät har anslutits redan cirka 1 100 solelsystemen, vars totaleffekt är 7,5 MW. El köps också från närmare 1 100 småproducenter. År 2020 har sammanlagt 292 nya solelsystem anslutits till elnätet, vilket är 11 färre än året innan 

Projektet för ibruktagning av det nya kundinformationssystemet pågick under hela år 2020. Systemet levereras av Net Group Nordic Oy och det ska tas i bruk våren 2021. Syftet med det nya systemet är att ge en bättre kundupplevelse och samtidigt förbereda sig för ibruktagandet av ett system för centraliserat informationsutbyte på detaljmarknaden, Datahub, år 2022. 

Enerva Oy har skött Kymmenedalens Elnät Ab:s driftcentraltjänster fr.o.m. början av juni 2020. Enerva Oy grundades 2019 av tre energibolag i Sydöstra Finland och bolaget erbjuder drift- och underhållstjänster. 

I augusti ingick Kymmenedalens Elnät ett treårigt ramavtal om bygg- och servicearbeten i distributionsnätet med Elvera Oy.  Omfattande entreprenadavtal gällande nätbyggnadsprojekt, vars mål är att förbättra leveranssäkerheten ingicks med Elvera, Eltel och Netel för åren 2021 och 2022.