Affärsverksamheten

Energiaffärsverksamhet 

Energiaffärsverksamhetens omsättning uppgick till 61,0 (71,2) miljoner euro och resultatet efter finansiella poster var 0,3 (2,9) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 31 (31). 

Elförsäljningen sjönk jämfört med året innan. Orsaken till nedgången var den rekordartat varma vintern, vilket minskade behovet av uppvärmning. Elförsäljningen var 986 (1 043) miljoner kilowattimmar. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 416 (463) miljoner kilowattimmar. 

Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde sjönk med 36 procent jämfört med 2019. Medelpriset under året var 28,0 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 17,1 €/MWh högre än det allmänna systempriset på börsen.   

Byggandet av vindkraftparken i Teuva fortskred bra trots coronaläget. Kymmenedalens El Ab är en av de elbolag som investerar i parken. Investeringen ökar Kymmenedalens El Ab:s vindkraftsproduktion med cirka 20 procent och uppnår en årlig produktionsvolym på cirka 80 GWh. Parken blir färdig i början av 2022.

Nätverksamhet, Kymmenedalens Elnät Ab 

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning uppgick till 51,3 (52,8) miljoner euro och rörelsevinsten var 15,6 (17,9) miljoner euro. Priserna på elöverföring höjdes inte år 2020. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 17 (17). 

År 2020 levererades 1 206 (1 275) miljoner kilowattimmar el till bolagets kunder och den totala elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 1 261 (1 328) miljoner kilowattimmar. Elförbrukingen minskade med 5 procent jämfört med året innan. Antalet nya anslutningar ökade litet från året innan – bolaget ingick 200 (186) nya anslutningsavtal. Antalet elanvändare i Kymmenedalens Elnäts distributionsområde var vid årets slut totalt 103 236 (103 125).   

År 2020 ökade längden på elavbrott per kund till följd av stormar som drabbade bolagets distributionsområde – längden var 2,46 (1,38) timmar per kund. 

Investeringarna i jordkabling som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet och de övriga nätinvesteringarna uppgick till litet över 16 miljoner euro. Cirka 140 kilometer av mellanspänningsnät drogs längs kablar. Mellanspänningsnätets kablingsgrad var 25,1 procent vid årets slut. De mest betydande investeringarna var omfattande jordkablingsprojekt i Siltakylä i Pyttis, i Raussila i Elimä samt i Luumäki och i Sippola i Kouvola. Dessutom genomfördes omfattande saneringar på elstationerna i Korkeakoski i Kouvola och i Virojoki.  

Enerva Oy tog över driftcentralverksamheten för Kymmenedalens Elnät fr.o.m. juni 2020. Enerva erbjuder drifttjänster till Kymmenedalens Elnät, Lappeenrannan Energiaverkot, Järvi-Suomen Energia och Verkko Korpela.  

Elvera Oy svarade för störningsutredningsarbetet för nätbolagets räkning och i enlighet med årskontraktet. Elvera Oy och Eltel Networks Oy svarar för nätbyggnadsprojekten som riktar sig till förbättring av leveranssäkerheten.