Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten

Målet för koncernen Kymmenedalens Els riskhantering är att stöda uppnåendet av de strategiska målen och säkerställa bolagets verksamhetsförmåga genom att förutse eventuella hotbilder. Bolagets riskhanteringssystem och riskhanteringspolicy är godkända av bolagets styrelse. En rapport över riskutvecklingen och hanteringsåtgärderna avges till styrelsen två gånger om året.  

De största riskerna hänför sig till de huvudsakliga affärsverksamheterna, dvs. energi- och nätaffärsverksamheten och finansieringsarrangemangen i samband med dem. Under året sjönk Nord Pools systempris rekordlågt och samtidigt blev differensen till Finlands regionpris mångdubbelt större i förhållande till tidigare år. Trots skyddsåtgärder försvagade dessa marknadsförändringar energiaffärsverksamhetens resultat betydligt. Den varma vintern drog även ned på båda affärsverksamheternas omsättning och resultat. Andra betydande risker som förverkligades var uppkomsten av exceptionella fel i vind- och kärnkraftverken.

Risker inom nätaffärsverksamheten 

Stormar och andra exceptionella väderförhållanden utgör en risk för leveranssäkerheten i överförings- och distributionsnätet. Storskador ger upphov till reparationskostnader och eventuella ersättningar till kunder. Bolaget har förberett sig för riskerna genom att investera i elnätet och utföra förebyggande underhåll av elnätet.  

Priserna på nättjänsten för elöverföring regleras genom tillsynsförfaranden som utfärdats av Energimyndigheten och de nuvarande förfarandena gäller 2016–2023. Övervakningsförfarandena är av stor betydelse för nättjänstens förutsägbarhet och prissättningen av nättjänsten. År 2020 gjorde Energimyndigheten en bedömning av eventuella behov av ändringar i övervakningsförfaranden. När ändringarna i tillsynsförfarandena förverkligas, enligt en preliminär bedömning i början av 2022, förväntas nätaffärsverksamhetens skäliga förväntade avkastning och omsättning sjunka under de kommande åren. 

Risker inom energiaffärsverksamheten 

Den viktigaste affärsrisken som skyddas är prisrisken för elektricitet. Prisutvecklingen på elmarknaden inverkar i första hand på koncernens produktions- och försäljningsaffärsverksamheter. Faktorer som inverkar på elpriset på den nordiska marknaden på kort sikt är vattenläget, variationer i vindkraften, temperaturen, priset på utsläppsrätter, bränslepriset samt situationen beträffande export och import av elektricitet mellan staterna.  

Bolaget skyddar sig mot elprisrisker genom att ingå elderivatavtal både beträffande försäljningen och produktionen. Bolaget har en av styrelsen godkänd riskhandbok för portföljhantering enligt vilken skyddsåtgärderna genomförs. 

Regelbunden elproduktion vid kärnkraftverket Olkiluoto 3, som ligger avsevärt efter i tidtabellen, har uppgetts börja i februari 2022. Kymmenedalens El Ab får elektricitet från OL3-anläggningen enligt Mankala-principen via Kymppivoima Oy:s innehav. Ytterligare fördröjning av OL3-projektet kan påverka energiaffärsverksamhetens resultat.  

Bolaget har en ägarandel om 32,3 procent i Kymppivoima Oy, ett bolag som driver sin verksamhet enligt Mankala-principen. Enligt Mankala-principen har bolaget rätt enligt sina respektive aktieserier till den elektricitet som bolaget producerar. Bolaget svarar enligt sina respektive aktieserier för bolagets elanskaffningskostnader som består av rörliga kostnader, fasta kostnader, avskrivningar och finansieringskostnader. Räntederivatavtalen som Kymppivoima Oy ingått inverkar också på finansieringskostnaderna. 

Finansiella risker

Koncernens räntebärande skulder är till största delen lån med rörlig ränta vilket betyder att en eventuell uppgång av marknadsräntorna kan påverka koncernens resultatutveckling avsevärt. Bolaget skyddar sig mot en uppgång av marknadsräntorna genom räntederivatavtal. I enlighet med koncernens finansieringspolicy är målet att bevara skyddsgraden för koncernens lån med beaktande av marknadsläget på en nivå kring 0–60 procent på lång sikt. 

Skaderiskerna har täckts genom försäkringar till den del som det är ekonomiskt möjligt och ändamålsenligt. Riskerna minskas, avlägsnas och hanteras systematiskt genom att utnyttja koncernens riskhanteringssystem.