Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång

Statsrådet gav i januari 2021 en proposition till riksdagen som avser att dämpa höjningen av priserna på eldistributionen och skära ned distributionsbolagens avkastning genom att ändra på elmarknadslagen och lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden. Energimyndigheten har meddelat att den kommer att göra ändringar i förfarandena för tillsyn över distributionsnätsinnehavarnas tariffer redan under den nuvarande (2019–2023) tillsynsperioden. Ändringarna kommer att sänka Kymmenedalens Elnät Ab:s tillåtna avkastning.