Framtidsutsikter

Kymmenedalens El fortsätter att övergå till utsläppsfri produktion i bolagets elproduktion. Den strategiska övergången från elproduktion som grundar sig på fossila bränslen till en kolneutral produktion är inne på slutrakan. Kymmenedalens El Ab fortsätter förhandlingarna för att avstå även från sina återstående innehav i anläggningar som utnyttjar fossila bränslen. Investeringarna i förnyandet av elnätet och i förbättringen av leveranssäkerheten fortsätter på en årsnivå av cirka 16 miljoner euro. Nätverksautomationen och kablingen byggs ut från den nuvarande nivån. De förändringar som Energimyndigheten har föreslagit i förfarandena för tillsyn över nätaffärsverksamheten kommer att sänka den tillåtna omsättningen under de kommande åren. 

På de nordeuropeiska elmarknaderna kommer förändringarna att fortsätta under de närmaste åren. Den allt snabbare omstruktureringen av elproduktionen fortsätter. Nedkörningen av de gamla kraftverken kompenseras i första hand av den ökade vindkraftkapaciteten och ibruktagandet av kärnkraftverket Olkiluoto 3. De regionala priserna påverkas i betydande grad även av förändringar i överföringsförbindelserna. Nord Pool-området integreras i allt högre grad såväl internt som i förhållande till de övriga västra marknadsområdena. Dessa förändringar har såväl en höjande som sänkande inverkan på marknadspriset.  

Över 60 procent av Kymmenedalens Elnät Ab:s användningsställen är inom ett leveranssäkert nät. Levaranssäkerheten har i första hand förbättrats genom att bygga om elnätet till ett jordkabelnät och förbättra mellanspänningsnätets trädsäkerhet genom vård av skog som växer nära ellinjerna. Följande mål är att 75 procent av kunderna ska omfattas av målen för leveranssäkerhet före utgången av år 2023.