Ägande och förvaltning

Kymmenedalens El Ab har 167 634 aktier. Samtliga aktier har samma rätt till utdelning och bolagets tillgångar och varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman. Aktierna omfattas av en inlösningsskyldighet i enlighet med 15 §, av en inlösningsklausul i enlighet med 16 § och av en samtyckesklausul i enlighet med 17 § i bolagsordningen. Hela aktiekapitalet innehades av tio kommuner vid årets slut.  

Ordinarie bolagsstämma hölls den 16 april 2020. Vid stämman behandlades de ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman. Till revisor valdes KPMG Oy Ab. 

Förvaltningsrådet bestod av tio representanter för aktieägarkommunerna och två representanter för personalen. Förvaltningsrådet sammanträdde två gånger under redovisningsåret.  

Vesa Peltola fortsatte som förvaltningsrådets ordförande och Veli-Matti Pulli valdes till viceordförande. Mandatperioden för alla förvaltningsrådets medlemmar varar till slutet av den ordinarie bolagsstämman 2021.

Följande personer är medlemmar i förvaltningsrådet efter den ordinarie bolagsstämman: 

kommunstyrelsemedlemmen Vesa Peltola, Lappträsk, ordförande
kommundirektören Veli-Matti Pulli, Vederlax, vice ordförande
stadsfullmäktigeordföranden Elina Inkeroinen-Lalu, Fredrikshamn
ordföranden för kommunstyrelsen Markus Kalliokivi, Pukkila
1:e vice ordföranden för stadsstyrelsen Ville Kaunisto, Kouvola
1:e vice ordföranden för stadsfullmäktige Janne Lepola, Lovisa
stadsfullmäktigeledamoten Tapio Malmiharju, Orimattila
ordföranden för kommunstyrelsen Elmeri Nieminen, Mörskom
kommundirektören Päivi Rahkonen, Hollola
ordföranden för kommunstyrelsen Anne Marttila-Inkilä, Luumäki
Personalrepresentanter:
enhetschef Pia Hietanen (ställföreträdare enhetschef Tuomo Hakkarainen)
kundansvarig Ilkka Ollila (ställföreträdare fakturerare Kirsi Laurikainen)

Styrelsen består av sju ledamöter. Mandatperioden för en styrelsemedlem varar till slutet av den första ordinarie bolagsstämman efter valet. Bolagets styrelse sammanträdde åtta gånger under året. 

I den ordinarie bolagsstämman valdes följande personer till styrelsen: 

ordföranden för stadsstyrelsen Mia Heijnsbroek-Wirén, Lovisa, ordförande
landskapsrådet Harri Helminen, Kouvola, viceordförande
stadsfullmäktigeledamoten Jarkko Harjumaaskola, Fredrikshamn
verkställande direktören Kim Jordas, Lappträsk
verkställande direktören Jussi Karinen, Orimattila
kommunfullmäktigeledamoten Mika Lampola, Hollola
ordföranden för kommunstyrelsen Antti Rämä, Luumäki

Diplomingenjör Aku Pyymäki har verkat som verkställande direktör för bolaget.