Styrelsens förslag till dispositionen av vinstmedel

Moderbolagets fria egna kapital den 31 december 2020 är 26 546 069,53 euro, varav räkenskapsperiodens vinst är 12 423 482,56 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att moderbolaget delar ut 50,00 euro per aktie i dividend, sammanlagt 8 381 700,00 euro och 4 041 782,56 euro av räkenskapsperiodens vinst överförs till dispositionsfonden.  

Efter räkenskapsperiodens utgång har bolagets finansiella ställning inte förändrats väsentligt. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsen utgör den föreslagna vinstutdelningen inte en risk för bolagets solvens.