Formler för beräkning av nyckeltal

Rörelsevinst%                                

    100 x rörelsevinst
        omsättning 

Avkastning på eget kapital %         

    100 x (resultat före bokslutsdispositioner + koncernbidrag – skatter)
                            eget kapital (i medeltal)

Avkastning på investerat kapital %   

    100 x (resultat före bokslutsdispositioner + räntekostnader och övriga finansiella kostnader) 
                                                       investerat kapital (i medeltal) 

 Soliditet %                                     

    100 x (eget kapital + avskrivningsdifferens)
        balansomslutning – erhållet förskott 

Likviditet (Quick ratio)                     

    finansieringstillgångar
    kortfristigt främmande kapital