Verkställande direktörens översikt

År 2020 var i många avseenden exceptionellt. Det varmaste året i Finlands mäthistoria var ungefär 2,5 grader varmare än långtidsmedeltalet. I syfte att kontrollera effekterna av Covid-19-pandemin började i Finland tillämpas en beredskapslag på våren med hjälp av vilken människornas liv och samhällets funktioner begränsades. Elförbrukningen i Finland minskade med sex procent jämfört med året innan. Kymmenedalens El:s leveransmängder förblev fem procent lägre inom både nättjänster och elförsäljning än under 2019.
AP_VK2020.jpg

Koncernens omsättning och resultat tyngdes nedåt av de lägre leveransmängderna inom elförsäljningen, -produktionen och -överföringen samt den branta nedgången i marknadspriset på el. Koncernens omsättning uppgick till 107,9 milj. € (119,7 milj. €) och resultatet efter finansiella poster till 17,3 milj. € (23,2 milj. €). Kymmenedalens El:s investeringar, totalt 17,2 milj. € (18,0 milj. €) riktades i likhet med de föregående åren till största delen till förbättring av elnätets leveranssäkerhet.

Den minskade efterfrågan på el och den ökade elproduktionen till följd av det goda vattenåret ledde till en betydande nedgång i partimarknadspriset på el. Elmarknadspriset låg på den lägsta nivån sedan 2004. Elmarknadspriset i genomsnitt i Finland var 28 €/MWh jämfört med 45 €/MWh året innan. Som en följd av överföringsbegränsningen mellan Finland och Sverige avvek Finlands regionpris rekordmycket från det nordiska systempriset.

I energisystemet har gjorts omfattande förnyelser under de några senaste åren. Det centrala målet för den pågående energiomvälvningen är att övergå till ett rent kolneutralt energisystem. Coronapandemin ökade osäkerheten på elmarknaden och fördröjde framskridandet av planerade investeringsprojekt inom elproduktionen. Under verksamhetsåret fortsatte byggandet av vindkraftparken i Östermark och den förväntas stå färdig i början av 2022. Bolagets andel kolneutral elproduktion var redan över 94 procent.

Samhällets växande behov av störningsfri eldistribution har bidragit till att styra riktningen för eldistributionsbolagens verksamhet. Under året drabbades Kymmenedalens Elnäts område av fyra stormar. Stormarna orsakade störningar i eldistributionen men man undvek omfattande störningar. Antalet kunder utan el var samtidigt omkring femtusen. Investeringarna i elnätet under de fem senaste åren uppgår till nästan 80 miljoner euro. Genom dessa omfattande investeringar har man i betydande grad kunnat minska störningar som orsakas av väderleken. Inga höjningar gjordes i elöverföringspriserna – verksamhetsperioden var det tredje året i följd med samma priser.

Under året som gick förtydligades koncernens strategi genom att välja de viktigaste kärnområdena för verksamheten under de kommande åren. Vår strategi fokuserar på en kontinuerlig utveckling av tjänster som produceras till nytta för kunderna. Kärnan i strategin är utmärkt och mångsidig service som utgår från kundernas behov. Inom elnätsverksamheten eftersträvar vi effektivitet och leveranssäkerhet genom samarbete. Inom energiproduktionen har vi som mål att växa som kolfri energiproducent.

Under verksamhetsåret deltog vi i arbetsklimatundersökningen PeoplePower för personalen. Resultatet av undersökningen visar att de anställda upplever att bolagets verksamhetskultur är resultatrik och inriktad på att utveckla verksamheten. Resultatet blev bättre än 2018 och det överskrider klart medelvärdet för funktionärsnormen i Finland. Jag vill framföra mitt tack till personalen, samarbetsparterna och förvaltningen för ett gott samarbete under det exceptionella året. 

Aku Pyymäki
verkställande direktör