Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning 1.1–31.12.2020

(tusental euro)

not nr 2020 2019
Omsättning 1 107 928 119 717
Övriga rörelseintäkter 2 608 551
Andel av ägarintressebolagens resultat 1 923 2 941
Material och tjänster 3 -69 953 -77 324
Personalkostnader 4 -4 033 -4 251
Avskrivningar och nedskrivningar 5 -11 556 -11 000
Övriga rörelsekostnader -8 036 -7 701
Rörelsevinst 16 880 22 932
Finansiella intäkter och kostnader 6 461 256
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 17 341 23 188
Inkomstskatter 8 -2 471 -3 636
Kalkylerade skatter 8 -327 -497
Räkenskapsperiodens vinst   14 543 19 056