Koncernens balansräkning

Koncernens balansräkning 31.12.2020

(tusental euro)

AKTIVA not nr 2020 2019
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar 10
   Immateriella rättigheter 1 655 1 807
   Goodwill 2 736 3 953
   Övriga utgifter med lång verkningstid 1 816 1 437
   Förskottsbetalningar 1 630 7 838 849 8 045
Materiella tillgångar 11
   Mark- och vattenområden 783 795
   Byggnader och konstruktioner 893 1 172
   Överförings- och distributionsnät 137 172 129 299
   Maskiner och inventarier 197 306
   Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 2 460 141 504 4 598 136 171
Placeringar 12
   Andelar i ägarintresseföretag 68 630 68 369
   Fordringar hos ägarintresseföretag 100 0
   Övriga aktier och andelar 11 457 80 187 11 457 79 826
Rörliga aktiva
Fordringar 13
Långfristiga
   Kalkylerad skattefordring 2 735 2 862
   Lånefordringar 0 100
   Övriga fordringar 6 861 9 596 7 353 10 315
Kortfristiga
   Kundfordringar 25 620 26 918
   Fordringar hos ägarintresseföretag 47 26
   Övriga fordringar 5 187 84
   Resultatregleringar 2 103 32 957 101 27 128
Kassa och bank 2 714 3 719
274 795 265 204
PASSIVA
Eget kapital 14
Aktiekapital 230 230
Överkursfond 19 015 19 015
Övriga fonder
   Reservfond 284 284
   Dispositionsfond 14 123 8 526
Balanserad vinst 31 108 27 249
Räkenskapsperiodens vinst 14 543 79 303 19 056 74 360
Främmande kapital
Långfristigt 16
   Kalkylerad skatteskuld 9 458 9 258
   Skulder till kreditinstitut 89 000 84 222
   Anslutningsavgifter  71 990 170 448 70 596 164 076
Kortfristigt 17
   Skulder till kreditinstitut 8 222 8 222
   Erhållna förskott 131 1 963
   Skulder till leverantörer 7 419 6 486
   Skulder till ägarintresseföretag 1 649 2 347
   Övriga skulder 6 482 6 415
   Resultatregleringar 1 141 25 044 1 335 26 768
274 795 265 204