Koncernens finansieringsanalys

Koncernens finansieringsanalys 1.1–31.12.2020

 (tusental euro)

2020 2019
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
  Betalningar från försäljning 109 182 120 929
  Betalningar från övriga intäkter av rörelsen 386 417
  Betalningar från rörelsekostnader -88 733 -99 107
  Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 20 835 22 239
  Betalda räntor och avgifter för övriga finansiella kostnader -1 305 -1 308
  Erhållna räntör från rörelseverksamheten 79 71
  Erhållen utdelning från rörelseverksamheten 1 867 2 565
  Betalda skatter -3 520 -3 508
Rörelseverksamhetens kassaflöde  17 956 20 059
Investeringarnas kassaflöde:
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -17 075 -17 141
  Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 1 348 2 771
  Investeringar i placeringar -295 -937
Investeringarnas kassaflöde -16 022 -15 307
Finansieringens kassaflöde:
  Långfristiga lånefordringar 0 -100
  Upptagna långfristiga lån 13 000 3 000
  Återbetalning av långfristiga lån -8 222 -8 222
  Utbetald utdelning -9 600 -8 499
  Ökning av anslutningsavgifter 1 392 1 171
Finansieringens kassaflöde -3 431 -12 651
Förändring av likvida medel -1 497 -7 899
Likvida medel 1.1. 11 072 18 971
Likvida medel 31.12. 9 575 11 072
-1 497 -7 899