Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning 1.1–31.12.2020

(tusental euro)

not nr 2020 2019
Omsättning 1 61 990 72 254
Övriga rörelseintäkter 2 452 603
Material och tjänster 3 -56 944 -64 204
Personalkostnader 4 -2 749 -2 796
Avskrivningar och nedskrivningar 5 -340 -495
Övriga rörelsekostnader -3 683 -3 896
Rörelsevinst -1 274 1 467
Finansiella intäkter och kostnader 6 2 134 1 109
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 860 2 576
Bokslutsdispositioner 7 14 000 16 000
Inkomstskatter 8 -2 437 -3 379
Räkenskapsperiodens vinst   12 423 15 197