Moderbolagets balansräkning

Moderbolagets balansräkning 31.12.2020

(tusental euro)

AKTIVA not nr 2020 2019
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar 10
   Immateriella rättigheter 99 209
   Övriga utgifter med lång verkningstid 16 18
   Förskotssbetalningar 1 467 1 582 812 1 040
   
Materiella tillgångar 11
   Mark- och vattenområden 237 237
   Byggnader och konstruktioner 889 1 046
   Maskiner och inventarier 108 1 234 125 1 408
   
Placeringar 12
   Andelar i företag inom samma koncern 6 492 6 492
   Andelar i ägarintresseföretag 62 946 63 469
   Övriga aktier och andelar 11 455 80 892 11 455 81 415
Rörliga aktiva
Fordringar 13
Långfristiga
   Övriga långristiga fordringar 6 861 7 353
Kortfristiga
   Kundfordringar 10 173 10 528
   Fordringar hos företag inom samma koncern 5 384 329
   Fordringar hos ägarintresseföretag 19 14
   Övriga fordringar 5 187 84
   Resultatregleringar 2 094 22 857 86 11 041
Kassa och bank 2 489   3 375
  115 915   105 632
PASSIVA
Eget kapital 14
Aktiekapital 230 230
Överkursfond 19 015 19 015
Övriga fonder  
   Reservfond 284 284
   Dispositionsfond 14 123 8 526
Räkenskapsperiodens vinst 12 423 46 075 15 197 43 252
 
Främmande kapital
Långfristigt 16
   Skulder till kreditinstitut 43 500 47 611
   Skulder till företag inom samma koncern 16 000 59 500 3 000 50 611
Kortfristigt 17
   Skulder till kreditinstitut 4 111 4 111
   Erhållna förskott 67 1 876
   Skulder till leverantörer 3 550 2 505
   Skulder till ägarintresseföretag 1 293 2 029
   Övriga skulder 810 642
   Resultatregleringar 507 10 339 606 11 769
  115 915   105 632