Moderbolagets financieringsanalys

Moderbolagets financieringsanalys 1.1–31.12.2020

(tusental euro)

2020 2019
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
  Betalningar från försäljning 62 591 73 541
  Betalningar från övriga intäkter av rörelsen 441 470
  Betalningar från rörelsekostnader -70 049 -81 053
  Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter -7 017 -7 041
  Betalda räntor och avgifter för övriga finansiella kostnader för rörelseverksamheten -714 -667
  Erhållna räntor från rörelseverksamheten 115 111
  Erhållen utdelning från rörelseverksamheten 1 777 1 665
  Betalda skatter -3 500 -3 253
  Kassaflöde före bokslutsdispositioner -9 339 -9 185
  Kassaflöde från rörelseverksamhetens bokslutsdispositioner 14 000 16 000
Rörelseverksamhetens kassaflöde 4 661 6 815
Investeringarnas kassaflöde:
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -726 -700
  Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 848 2 751
  Investeringar i placeringar -295 -937
Investeringarnas kassaflöde -173 1 113
Finansieringens kassaflöde:
  Ökning av långfristiga skulder 13 000 3 000
  Kortfristiga koncernfordringar/koncernskulder -5 503 -349
  Återföring av kortfristiga koncernfordringar 349 -5 130
  Amortering av långfristiga lån -4 111 -4 111
  Utbetald utdelning och övrig vinstutdelning -9 600 -8 499
Finansieringens kassaflöde -5 866 -15 088
Förändring av likvida medel  -1 378 -7 160
Likvida medel 1.1. 10 728 17 888
Likvida medel 31.12. 9 350 10 728
-1 378 -7 160