Noter till bokslutet

Noter angående bokföringsskyldig som hör till koncern

Kymmenedalens El Ab är moderbolag i koncernen Kymmenedalens El. En kopia av koncernbokslutet kan erhållas på adressen Kymmenedalens El Ab, Yhdystie 7, 47200 Elimä. 

Koncernbokslutets omfattning och principerna för dess uppläggning

Koncernbokslutets omfattning

Koncernbokslutet gäller hela räkenskapsperioden för den koncern som består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab. Till koncernen hör ägarintressebolagen Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Orimattilan Lämpö Oy, Elvera Oy, Enerva Oy och Kaakon Alueverkko Oy.

Uppläggningsprinciperna för koncernbokslutet

Koncernbokslutet har uppgjorts enligt anskaffningsutgiftsmetoden och intresseföretagen har förenats genom kapitalandelsmetoden. De differenser som har uppkommit vid elimineringen av inbördes aktieinnehav behandlas som koncernaktiva eller koncernreserver och de fördelas och inkomstförs planenligt.

Interna affärstransaktioner

Koncernens interna affärstransaktioner, interna fordringar och skulder samt intern vinstutdelning och interna bidrag har eliminerats.

Värderingsprinciper

Värdering av bestående aktiva

Immateriella och materiella tillgångar har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskade med planenliga avskrivningar, med undantag av markområden där hos koncernen en uppskrivning på 113 126,02 euro och hos moderbolaget en uppskrivning på 34 263,25 euro ingår. Förutsättningarna för uppskrivningar gäller fortfarande. De planenliga avskrivningarna har uträknats som linjära avskrivningar med de immateriella och materiella förnödenheternas ekonomiska livslängd som grund. Livslängden på immateriella tillgångar är  20 år baserat på långvariga kundkontakter och nätverksamhetens långfristiga inkomster som är karakteristiska för verksamheten.   

Avskrivningstiderna är följande:        
Immateriella rättigheter
   Adb-program 3−5 år
   Ersättningar för ledningsområden 10−20 år
Affärsvärde 20 år
Övriga utgifter med lång verkningstid 10−20 år
Byggnader och konstruktioner 5−33 år
Överförings- och distributionsnät 10−25 år
Mätapparater 10 år
Maskiner och inventarier 5−10 år

Räntederivat

Koncernen skyddar sig mot förändringar i marknadsräntorna med hjälp av räntederivatavtal. Den rörliga räntan på koncernens penninginstitutslån och leasingansvar med ränta byts ut till en fast ränta genom ränteswapavtal. Bolagets gällande avtalens löptid är högst nio år (konsernens 9 år).  Räntan fastställs med tre och sex månaders mellanrum. Enligt koncernens finansieringspolicy har 0–60 procent av kapitalet i bolagets lånefinansiering fast ränta eller har skyddats med räntederivat. Samma skyddsmål har tillämpats även på leasingfinansieringen. Ränteswapavtalen har gjorts i skyddssyfte.

Realiserade poster av räntederivatavtalen upptas under de finansiella kostnaderna i resultaträkningen. Icke-realiserade värdeförändringar upptas i noterna (punkt 19).

Elderivat

Försäljningen och produktionen av elektricitet skyddas med elderivat. De används för att säkra bolaget mot resultatpåverkan till följd av fluktuationer i marknadspriset på el. Elderivathandel idkas med terminer, futurer och optioner på råvaruderivatbörserna och på OTC-marknaden. Skyddsstrategin som beskrivs i riskhandboken täcker flera år inom ramen för risktagningsbefogenheterna och den utvärderas kontinuerligt när marknadsläget förändras. 

Bolagets elderivat har gjorts i skyddssyfte. Realiserade elderivatposter upptas under elanskaffningsutgifter i resultaträkningen. Icke-realiserade värdeförändringar upptas i noterna (punkt 19). En ändring i futurernas verkliga värde upptas i balansräkningen. 

Bokföring av pensionsutgifter

Bolagets pensionsskydd har ordnats med utomstående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och kostnaderna för redovisningsperioden grundar sig på pensionsförsäkringsbolagets beräkningar. Pensionsutgifterna bokförs som kostnader under upplöpningsåret.

Kalkylmässiga skattefordringar och skatteskulder

Den kalkylmässiga skatteskulden på avskrivningsdifferensen och uppskrivningarna har räknats enligt den gällande skattesatsen. 

Noter till financieringsanalys

Finansieringsanalysen har uppgjorts som en kassaflödesanalys i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna anvisningar (30.1.2007). Tillgångarna som beskrivs i kassaflödesanalysen omfattar banktillgodohavanden som vid behov kan omvandlas till pengar. Affärsverksamhetens kassaflöde presenteras enligt den indirekta metoden. Avgifter till följd av räntor och övriga finansiella kostnader uppgick till sammanlagt 713 952,61 euro (2019: 666 797,11 euro).

Noter till resultaträkningen

(tusental euro)

Koncern Moderbolag
2020 2019 2020 2019
1 Omsättning enligt verksamhetsgren
Energiaffärsverksamhet 56 640 66 910 60 958 71 242
Nätaffärsverksamhet 51 285 52 804 0 0
Övrig försäljning 3 2 1 032 1 012
Sammanlagt   107 928 119 717 61 990 72 254
2 Övriga rörelseintäkter
Hyresintäkter 353 342 405 394
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 222 134 134 169
Övriga intäkter 34 76 -87 40
Sammanlagt   608 551 452 603
3 Material och tjänster
Inköp under räkenskapsperioden 62 403 70 008 55 692 62 831
Köpta tjänster 7 551 7 316 1 252 1 373
Material och tjänster sammanlagt 69 953 77 324 56 944 64 204
 
4 Personalkostnader och medelantalet anställda
Medelantal anställda under räkenskapsperioden
Tjänstemän 59 59 42 42
Personalkostnader
Löner och arvoden 3 433 3 486 2 338 2 337
Pensionskostnader 540 708 371 420
Övriga lönebikostnader 60 57 40 39
Sammanlagt   4 033 4 251 2 749 2 796
Till ledningen utbetalda löner och arvoden
Verkställande direktörer 342 377
Styrelsemedlemmar 96 94 96 94
Förvaltningsrådsmedlemmar 26 26 26 26
5 Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar på immateriella rättigheter 536 719 134 285
Avskrivningar på goodwill 1 216 1 216 0 0
Avskrivningar på utgifter med lång verkningstid 221 141 2 2
Avskrivningar på byggnader och konstruktioner 206 214 157 158
Avskrivningar på överförings- och distributionsnät 9 260 8 559 0 0
Avskrivningar på maskiner och inventarier 117 151 48 50
Sammanlagt   11 556 11 000 340 495
Arvoden till revisorn
Revisionsarvoden 27 22 17 15
Övriga tjänster 27 22 17 22
Sammanlagt 53 44 34 36
6 Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva
Utdelningsintäkter
   Från intresseföretag 1 049 170
   Utdelningsintäkter från övriga 1 686 1 495 1 686 1 495
Utdelningsintäkter sammanlagt 1 686 1 495 2 735 1 665
Övriga ränte- och finansieringsintäkter
   Från övriga 79 71 78 70
   Från företag i samma koncern     37 41
79 71 115 111
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
   Till företag i samma koncern 109 56
   Till övriga 1 304 1 310 607 611
Räntekostnader sammanlagt 1 304 1 310 716 667
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 461 256 2 134 1 109
7 Bokslutsdispositioner
Differens mellan planenliga och skattemässiga avskrivningar
   Immateriella rättigheter 26 -173
   Övriga utgifter med lång verkningstid -6 4
   Byggnader och konstruktioner 9 127
   Maskiner och inventarier -29 42
Sammanlagt 0 0
Koncernbidrag 14 000 16 000
Bokslutsdispositioner sammanlagt 14 000 16 000
8 Inkomstskatter
Inkomstskatter på koncernbidrag -2 820 -3 200
Inkomstskatter på egentlig verksamhet -2 471 -3 636 383 -179
Förändring av kalkylerad skatteskuld/skattefordran -327 -497    
Sammanlagt -2 798 -4 132 -2 437 -3 379

Noter till balansräkningen

Specifikation av bestående aktiva

Koncern Moderbolag
2020 2019 2020 2019
10 Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
   Anskaffningsutgift 1.1. 13 829 13 531 4 606 4 516
   Ökningar 591 299 23 90
   Minskningar -694 0 0 0
   Anskaffningsutgift 31.12. 13 727 13 829 4 629 4 606
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -12 023 -11 304 -4 397 -4 111
   Ackumulerade avskrivningar på minskningar 487 0 0 0
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -536 -719 -134 -285
   Bokföringsvärde 31.12. 1 655 1 807 99 209
Affärsvärde
    Anskaffningsutgift 1.1. 31 526 31 526 7 196 7 196
    Anskaffningsutgift 31.12. 31 526 31 526 7 196 7 196
    Ackumulerade avskrivningar 1.1. -27 574 -26 358 -7 196 -7 196
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -1 216 -1 216 0 0
   Bokföringsvärde 31.12. 2 736 3 953 0 0
Övriga utgifter med lång verkningstid
   Anskaffningsutgift 1.1. 1 891 1 298 118 125
   Ökningar 600 600 0 0
   Minskningar 0 -7 0 -7
   Anskaffningsutgift 31.12. 2 491 1 891 118 118
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -454 -313 -100 -98
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -221 -141 -2 -2
   Bokföringsvärde 31.12. 1 816 1 437 16 18
Förskottsbetalningar
   Anskaffningsutgift 1.1. 849 260 812 260
   Ökningar 782 589 655 552
   Anskaffningsutgift 31.12. 1 630 849 1 467 812
Immateriella tillgångar totalt
   Anskaffningsutgift 1.1. 48 095 46 615 12 732 12 097
   Ökningar 1 973 1 488 678 642
   Minskningar -694 -7 0 -7
   Anskaffningsutgift 31.12. 49 374 48 095 13 410 12 732
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -40 050 -37 974 -11 692 -11 405
   Ackumulerade avskrivningar på minskningar 487 0 0 0
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -1 973 -2 076 -136 -287
   Bokföringsvärde 31.12. 7 838 8 045 1 582 1 040
11 Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden
   Anskaffningsutgift 1.1. 682 752 203 272
   Ökningar 14 0 0 0
   Miskningar -26 -70 0 -70
   Uppskrivningar 1.1. 113 113 34 34
   Bokföringsvärde 31.12. 783 795 237 237
Byggnader och konstruktioner
   Anskaffningsutgift 1.1. 5 049 5 119 3 985 4 054
   Minskningar -613 -70 0 -70
   Anskaffningsutgift 31.12. 4 436 5 049 3 985 3 985
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -3 877 -3 756 -2 938 -2 851
   Ackumulerade avskrivningar på minskningar 516 70 0 70
   Räkenskapsperiodens avskrivningar   -182 -191 -157 -158
   Bokföringsvärde 31.12. 893 1 172 889 1 046
Överförings- och distributionsnät
   Anskaffningsutgift 1.1. 219 665 204 233 0 0
   Ökningar 17 165 16 144 0 0
   Minskningar -1 049 -712 0 0
   Anskaffningsutgift 31.12. 235 781 219 665 0 0
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -90 366 -82 494 0 0
   Ackumulerade avskrivningar på minskningar 1 041 712 0 0
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -9 284 -8 584 0 0
   Bokföringsvärde 31.12. 137 172 129 299 0 0
Maskiner och inventarier
   Anskaffningsutgift 1.1. 4 482 4 447 941 940
   Ökningar 62 134 48 58
   Minskningar -220 -98 -88 -57
   Anskaffningsutgift 31.12. 4 324 4 482 901 941
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -4 176 -4 078 -816 -802
   Ackumulerade avskrivningar på minskningar 165 51 70 37
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -117 -149 -48 -50
   Bokföringsvärde 31.12. 197 306 108 125
Förskott och pågående nyanläggningar
   Anskaffningsutgift 1.1. 4 598 5 223 0 0
   Förändring  -2 138 -625 0 0
   Bokföringsvärde 31.12. 2 460 4 598 0 0
Materiella tillgångar totalt
   Anskaffningsutgift 1.1. 234 476 219 773 5 128 5 267
   Ökningar 17 240 15 653 48 58
   Minskningar -4 046 -950 -88 -197
   Anskaffningsutgift 31.12. 247 670 234 476 5 088 5 128
   Ackumulerade avskrivningar 1.1. -98 419 -90 328 -3 754 -3 652
   Ackumulerade avskrivningar på minskningar 1 722 833 70 107
   Räkenskapsperiodens avskrivningar -9 583 -8 924 -205 -208
   Uppskrivningar 113 113 34 34
   Bokföringsvärde 31.12. 141 504 136 171 1 234 1 408
12 Placeringar
Aktier i företag i samma koncern
   Anskaffningsutgift 1.1. 6 492 6 492
   Bokföringsvärde 31.12. 6 492 6 492
Aktier i ägarintresseföretag
   Anskaffningsutgift 1.1. 68 369 68 690 63 469 65 660
   Ökningar 1 078 2 199 295 328
   Minskningar -818 -2 520 -818 -2 520
   Bokföringsvärde 31.12. 68 630 68 369 62 946 63 469
Fordringar hos ägarintresseföretag
   Anskaffningsutgift 1.1. 0 0 0 0
   Ökningar 100 0 0 0
   Bokföringsvärde 31.12. 100 0 0 0
Övriga aktier och andelar
   Anskaffningsutgift 1.1. 11 457 10 848 11 455 10 846
   Ökningar 0 609 0 609
   Minskningar 0 0 0 0
   Bokföringsvärde 31.12. 11 457 11 457 11 455 11 455
Placeringar totalt
   Anskaffningsutgift 1.1. 79 826 79 538 81 415 82 998
   Ökningar 1 178 2 809 295 937
   Minskningar -818 -2 520 -818 -2 520
   Bokföringsvärde 31.12. 80 187 79 826 80 892 81 415
 
Innehav i andra företag
Ägarandel% Ägarandel% Ägarandel% Ägarandel%
Koncernföretag
   Kymmenedalens Elnät Ab, Kotka 100,0 100,0 100,0 100,0
Ägarintresseföretag
   Orimattilan Lämpö Oy, Orimattila 45,0 45,0 45,0 45,0
   Kymppivoima Oy, Helsingfors 32,3 32,3 32,3 32,2
   Kymppivoima Hankinta Oy, Helsingfors 25,0 25,0 25,0 25,0
   Kymppivoima Hydro Oy, Helsingfors 20,1 20,1 20,1 20,1
   Elvera Oy, St. Michel 23,7 23,7 23,7 23,7
   Kaakon Alueverkko Oy, Fredrikshamn 50,0 50,0
   Enerva Oy, St. Michel 20,0 20,0
Koncern Moderbolag
2020 2019 2020 2019
13 Fordringar
Fordringar hos företag i samma koncern
   Kundfordringar -119 -20
   Övriga kortfristiga fordringar 5 503 349
     Sammanlagt 5 384 329
   
Fordringar hos ägarintresseföretag
   Kundfordringar 47 36 19 14
   Sammanlagt 47 36 19 14
Övriga fordringar
   Erhållna förskott 5 187 84 5 187 84
   
Väsentliga poster i resultatregleringarna
   Elanskaffning 0 1 0 1
   Ränteperiodiseringar 0 0 0 0
   Periodisering av personalkostnader 16 15 11 10
   Inkomstskatter 1 069 6 1 069 6
   Dividendfordran 958 0 958 0
   Övriga 59 79 55 69
   Resultatregleringar sammanlagt 2 103 101 2 094 86
 
14 Eget kapital
   Bundet eget kapital
     Aktiekapital 1.1. 230 230 230 230
     Aktiekapital 31.12. 230 230 230 230
   
     Överkursfond 1.1. 19 015 19 015 19 015 19 015
     Överkursfond 31.12. 19 015 19 015 19 015 19 015
   
     Reservfond 1.1. 284 284 284 284
     Reservfond 31.12. 284 284 284 284
     Bundet eget kapital sammanlagt 19 529 19 529 19 529 19 529
   Fritt eget kapital    
     Dispositionsfond 1.1. 8 526 2 088 8 526 2 088
     Överföring av vinstmedel 5 596 6 438 5 596 6 438
     Dispositionsfond 31.12. 14 123 8 526 14 123 8 526
     Vinst från föregående räkenskapsperioder 46 305 42 186 15 197 14 937
     Avsättning till dispositionsfond -5 596 -6 438 -5 596 -6 438
     Utdelning -9 600 -8 499 -9 600 -8 499
31 108 27 249 0 0
    Räkenskapsperiodens vinst 14 543 19 056 12 423 15 197
     Fritt eget kapital sammanlagt 59 774 54 831 26 546 23 723
     Eget kapital sammanlagt 79 303 74 360 46 075 43 252
Den andel av koncernens avskrivningsdifferens som upptagits under eget kapital 20 396 568,36 euro.
   
Kalkyl över moderbolagets fria egna kapital 31.12.
     Dispositionsfond 14 123 8 526
     Räkenskapsperiodens vinst 12 423 15 197
     Samanlagt 26 546 23 723
Koncern Moderbolag
2020 2019 2020 2019
16 Långfristigt främmande kapital
Skulder till företag i samma koncern
   Lån från företag i samma koncern 16 000 3 000
Övriga skulder
   Elanslutningsavgifter 71 990 70 596
17 Kortfristigt främmande kapital
Skulder till intresseföretag
   Skulder till leverantörer  3 700 3 737 1 293 2 029
   Sammanlagt 3 700 3 737 1 293 2 355
Väsentliga poster i resultatregleringarna
   Periodisering av försäljning 0 49 0 19
   Periodisering av personalkostnader 669 756 444 508
   Räntor på lån 139 137 53 53
   Säkring av köp 0 0 0 0
   Inkomstskatter 16 2 0 0
   Seb leasing 183 332 0 0
   Övriga 132 58 10 24
   Sammanlagt   1 141 1 335 507 606

Övriga noter

  Koncern Moderbolag
2020 2019 2020 2019
18 Ställda säkerheter
Skulder för vilka egendom ställts som säkerhet och säkerheternas värde
   Företagsinteckningar som säkerhet 8 000 8 000 3 000 3 000
Bolagets gällande företagsinteckningar uppgår till totalt 45 miljoner euro, av vilken summa 42 miljoner euro innehas av bolaget och 3 miljoner av penninginstitut. Koncernens gällande företagsinteckningar uppgår till totalt 115 miljoner euro, av vilken summa 107 miljoner euro innehas av koncernen och 8 miljoner av penninginstitut.
Övriga för egen del ställda säkerheter
   Säkerheter för hyresbetalning 137 136 137 136
   Övriga säkerheter 9 9 9 9
Övriga för företag i samma konsern ställda säkerheter
   Säkerheter för hyresbetalning 49 611 40 722
   Övriga säkerheter 49 611 40 722
För andra ställda säkerheter
   Maximala borgensförbindelser 3 338 3 338 3 338 3 338
19 Ansvarsförbindelser och övriga ansvar
Räntederivat
   Avtalens nominella värde 96 267 100 281 48 167   49 833
   Avtalens verkliga värde -4 272 -2 938 -1 485 -946
Ränteswapavtalen skyddar lån med rörlig ränta och de förfaller enligt följande:
   2021 0 0 0 0
   2022 36 171 39 551 22 167 23 833
   2023 5 000 5 000 0 0
   2024 0 0 0 0
   2025 10 000 10 000 10 000 10 000
   Över fem år 45 096 45 730 16 000 16 000
   Sammanlagt 96 267 100 48 167 50
Elderivat
Koncern Moderbolag
2020 2020
Mängd, GWh Mängd, GWh
under 1 år över 1 år Sammanlagt under 1 år över 1 år Sammanlagt
Upphandlat 1 068 527 1 595 1 068 527 1 595
Sålt 210 70 280 210   70   280
Sammanlagt 858 457 1 314 858 457 1 314
Verklig värde, 1 000 euro Verklig värde, 1 000 euro
under 1 år över 1 år Sammanlagt under 1 år över 1 år Sammanlagt
Upphandlat -348 -715 -1 063 -348 -715 -1 063
Sålt -2 243 -504 -2 746 -2 243   -504   -2 746
Sammanlagt -2 591 -1 219 -3 809 -2 591 -1 219 -3 809
I förvärven av elderivat 2020 ingår 74 GWh eloptioner som förvärvats från OTC-marknaden. Premierna som har betalats för avtalen uppgår till sammanlagt 112 723,20 euro, av vilket 85 363,20 euro inte har kostnadsfört. 
Verkligt värde som kassaflöde 1 000 euro Verkligt värde som kassaflöde 1 000 euro 
Upplupet kassaflöde, fordring -3 676 Upplupet kassaflöde, fordring -3 676
Framtida kassaflöde -133 Framtida kassaflöde -133
Verklig värde -3 809 Verklig värde -3 809
Koncern Moderbolag
2019 2019
Mängd, GWh Mängd, GWh
under 1 år över 1 år Sammanlagt under 1 år över 1 år Sammanlagt
Upphandlat 1 069 541 1 610 1 069 541 1 610
Sålt 334 166 500 334   166   500
Sammanlagt 735 374 1 109 735 374 1 109
Verklig värde, 1 000 euro Verklig värde, 1 000 euro
under 1 år över 1 år Sammanlagt under 1 år över 1 år Sammanlagt
Upphandlat 59 731 790 59 731 790
Sålt -474 -237 -711 -474   -237   -711
Sammanlagt -415 494 79 -415 494 79
I förvärven av elderivat 2019 ingår 84 GWh eloptioner som förvärvats från OTC-marknaden. Premierna som har betalats för avtalen uppgår till sammanlagt 83 871,00 euro, vilket inte har kostnadsfört.
Verkligt värde som kassaflöde 1 000 euro Verkligt värde som kassaflöde 1 000 euro
Upplupet kassaflöde, fordring 11 Upplupet kassaflöde, fordring 11
Framtida kassaflöde 68 Framtida kassaflöde 68
Verklig värde 79 Verklig värde 79
Ansvar för återbetalning av mervärdesskatt på fastighetsinvesteringar
Bolagen är skyldiga att justera momsavdragen på fastighetsinvesteringar som färdigställts 2012–2020 om den skattepliktiga användningen av fastigheterna ändras under justeringsperioden. Koncernens belopp av ansvaret uppgår till  60 361,16  euro och det sista justeringsåret är 2027. Bolagets belopp av ansvaret uppgår till 60 361,16 euro och det sista justeringsåret är 2027.
Övriga ansvarsförbindelser
Moderbolaget har långfristiga hyreskontrakt på 6 respektive 13 år för sina lokaler. Hyresperioderna inleddes 1.5.2015 och de kan första gången sägas upp med en uppsägningstid på 6 månader 30.4.2021 och 31.12.2027. Månadshyrorna uppgår till 21 568,46 och 17 563,94 euro. Bolagets hyresansvar för detta kontrakt uppgår i bokslutet 31.12.2020 till sammanlagt          1 464 612,56 euro. 
Koncern Moderbolag
2020 2019 2020 2019
Betalas följande räkenskapsperiod 195 337 195 337
Betalas senare 1 270 1 380 1 270 1 380
Sammanlagt 1 465 1 717 1 465 1 717
Hyresåtagandena innehåller inte moms.
20 Transaktioner med närstående
Inga transaktioner som avviker från det sedvanliga har förekommit med närstående.
Till personer i koncernens närmaste krets har inte beviljats lån och för deras räkning har inte beviljats garantier eller andra säkerheter.
Koncern Moderbolag
21 Noter till inkomstskatterna 2020 2019 2020 2019
Kalkylmässiga skatteskulder
   På uppskrivning 7 7
Kalkylmässiga skatteskulder sammanlagt 7 7
Moderbolagets kalkylmässiga skatter har inte redovisats i bokföringen.
Koncernens kalkylmässiga skatteskulder och skattefordringar
Kalkylmässiga skattefordringar 
   På interna bidrag 2 735 2 862
Kalkylmässiga skatteskulder
   På resultatregleringarna 9 436 9 236
   På periodiseringsdifferenser och tillfälliga differens 23 23
   Sammanlagt 9 458 9 258