Särredovisning av elaffärsverksamheterna

De i elmarknadslagen avsedda särredovisade elaffärsverksamheterna som bedrivs i koncernen Kymmenedalens El är elnätsverksamhet och övrig elaffärsverksamhet. Elnätsverksamhet bedrivs av Kymmenedalens Elnät Ab, vars bokslut innehåller uppgifterna för nätverksamheten. Nätverksamhetens resultaträkning och balansräkning har inte upptagits i noterna för koncernbokslutet. Övrig elaffärsverksamhet bedrivs av moderbolaget Kymmenedalens El Ab.  

Resultaträkning och balansräkning fär övrig elaffärsverksamhet

Resultaträkning och balansräkning för övrig elaffärsverksamhet motsvarar resultaträkningen och balansräkningen för enheten Energitjänster. Intäkter och kostnader och tillgångs- och kapitalposter som direkt kan hänföras till övrig elaffärsverksamhet har hänförts till enheten Energitjänster. Transaktioner mellan koncernen och affärsverksamheterna har behandlats genom avtalsenliga interna debiteringar.

Beräkningsgrunder för planenliga avskrivningar

Planenliga avskrivningar har beräknats som linjära avskrivningar med anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid som grund.

Avskrivningstiderna är följande:
Immateriella rättigheter
  Adb-program 3−5   år
Övriga utgifter med lång verkningstid 10   år
Maskiner och inventarier 5−10   år