Resultaträkning för övrig elaffärsverksamhet

Resultaträkning för övrig elaffärsverksamhet

1.1–31.12.2020

(tusental euro)

2020 2019
Omsättning 60 958 71 242
Övriga rörelseintäkter
     Andra övriga rörelseintäkter 0 0 1 1
Material och tjänster
   Material, förnödenheter och varor
     Inköp under räkenskapsperioden -55 692 -62 831
     Externa tjänster -1 252 -56 944 -1 373 -64 204
Personalkostnader
   Löner och arvoden -1 547 -1 486
   Lönebikostnader
     Pensionskostnader -239 -264
     Övriga lönebikostnader -29 -1 815 -23 -1 773
Avskrivningar och nedskrivningar
   Planenliga avskrivningar
     På övriga nyttigheter bland bestående aktiva -56 -56 -193 -193 
Övriga rörelsekostnader
   Hyreskostnader -26 -24
   Interna kostnader -170 -1 565
   Andra övriga rörelsekostnader -2 895 -3 092 -1 645 -3 234
Rörelsevinst -949 1 839
Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva
Från övriga 1 686 1 494
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
     Från övriga 0 0
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
     Till företag i samma koncern -27 -31
     Till övriga -378 1 281 -383 1 081
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter  332 2 920 
Bokslutsdispositioner
   Avskrivningsdifferens
      På övriga nyttigheter bland bestående aktiva 9 -152
     Koncernbidrag 14 000 14 009 16 000 15 848
Inkomstskatter -2 531 -3 455
Räkenskapsperiodens vinst 11 810 15 313