Balansräkning för övrig elaffärsverksamhet

Balansräkning för övrig elaffärsverksamhet 31.12.2020

(tusental euro)

AKTIVA 2020 2019
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
   Övriga immateriella nyttigheter 35 60
   Förskott och pågående nyanläggningar 1 467 1 502 812 872
Materiella tillgångar
   Övriga materiella nyttigheter 64 64 24 24
Placeringar 67 488 68 011
Rörliga aktiva    
Fordringar
   Långfristiga fordringar
     Övriga fordringar 6 861 7 353
   Kortfristiga fordringar
     Kundfordringar från företag i samma koncern -79 112
     Kundfordringar 10 210 10 541
   Övriga fordringar 5 187 84
   Resultatregleringar 33 15 351 31 10 768
91 266 87 029
PASSIVA
Eget kapital
Aktiekapital 100 100
Övriga fonder -5 648 -11 361
Räkenskapsperiodens vinst 11 810 6 261 15 313 4 052
Främmande kapital
Långfristigt
Långfristigt räntebelagt främmande kapital
   Övriga skulder 18 500 18 500 22 611 22 611
Långfristigt räntefritt främmande kapital
   Övrigt internt räntefritt främmande kapital 57 786 49 051
Kortfristigt
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital 
   Övriga skulder 4 111 4 111 4 111 4 111
Kortfristigt räntefritt främmande kapital
   Erhållet förskott 0 1 815
     Skulder till leverantörer  3 562 4 416
     Resultatregleringar  254 318
     Övriga skulder 792 4 608 655 7 203
91 266 87 029