Kymmenedalens Elnät Ab:s resultaträkning

Kymmenedalens Elnät Ab:s resultaträkning

1.1–31.12.2020

(tusental euro)

2020 2019
Omsättning 51 312 52 834
Övriga rörelseintäkter 253 48
Material och tjänster -15 575 -15 670
Personalkostnader -1 284 -1 455
Avskrivningar och nedskrivningar -11 849 -11 138
Övriga rörelsekostnader -7 259 -6 725
Rörelsevinst  15 598 17 894
Finansiella intäkter och kostnader -533 216
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 15 064 18 111
Bokslutsdispositioner -15 000 -17 850
Inkomstskatter -34 -256
Räkenskapsperiodens vinst 30 4