Kymmenedalens Elnät Ab:s balansräkning

Kymmenedalens Elnät Ab:s balansräkning 31.12.2020

(tusental euro)

AKTIVA 2020 2019
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
   Immateriella rättigheter 1 556 1 597
   Goodwill 2 736 3 953
   Övriga utgifter med lång verkningstid 1 801 1 420
   Förskottsbetalningar 164 6 258 37 7 007
   
Materiella tillgångar
   Mark- och vattenområden 546 558
   Byggnader och konstruktioner 4 126
   Överförings- och distributionsnät 150 848 143 608
   Maskiner och inventarier 89 182
   Förskottsbetalning och pågående nyanläggningar 2 460 153 946 4 598 149 071
   
Placeringar
   Andelar i ägarintresseföretag 3 3
   Fordringar hos ägarintresseföretag 100 0
   Övriga aktier och andelar 2 105 2 5
Rörliga aktiva
Fordringar
Kortfristiga
   Kundfordringar 15 475 16 402
   Resultatregleringar 9 15 484 15 16 416
Långfristiga
   Fordringar hos företag inom samma koncern 16 000 3 000
   Fordringar hos ägarintresseföretag 0 16 000   100 3 100
Kassa och bank 225   344
  192 018   175 943
PASSIVA
Eget kapital
Aktiekapital 8 8
Övriga fonder  
   Fond för inbetalt fritt eget kapital 6 484 6 484
Balanserad vinst 737 732
Räkenskapsperiodens vinst 30 7 259 4 7 228
   
Ackumulerade bokslutsdispositioner
   Avskrivningsdifferens 47 179 46 179
Främmande kapital
Långfristigt
   Skulder till kreditinstitut 45 500 36 611
   Övriga skulder 71 992 117 492 70 598 107 209
Kortfristigt
   Skulder till kreditinstitut 4 111 4 111
   Erhållna förskott 64 87
   Skulder till leverantörer 4 225 4 299
   Skulder till företag inom samma koncern 5 384 329
   Övriga kulder 5 671 5 773
   Resultatregleringar 633 20 089 729 15 327
192 018   175 943