Uppskattad utveckling under resten av året

Koncernens resultat för hela året uppskattas ligga på samma nivå som 2020. Elförbrukningen och -säljningen förutspås växa från året innan.  

Partimarknadspriset på el har varit högt under hela våren och priserna på elderivaten under slutet av året har stigit kraftigt. Bidragande orsaker är torrare vattenläge, högre förbrukning och en kraftig uppgång av priserna i Mellaneuropa vilket höjer priserna även i Norden. Om det inte uppstår stora förändringar i nuläget, kommer partimarknadspriset på el att år 2021 ligga på en betydligt högre nivå än långtidsmedelvärdet.