Affärsverksamhet Elnät

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under delårsperioden uppgick till 19,8 (18,8) miljoner euro och vinsten efter finansiella poster var 6,8 (6,2) miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 17 (15).

Vintern som var betydligt kallare än året innan ökade elförbrukningen. Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde under översiktsperioden var 548 (485) miljoner kilowattimmar, vilket är 13 procent mer än året innan. Antalet nya anslutningsavtal under början av året var 67 (45). 

Under början av året har väderförhållandena varit lugna och även om det var rikligt med snö på området i början av året, undgick bolaget omfattande elavbrott. Till detta har bidragit röjning av träd som gjorts med helikopter på omfattande områden samt investeringar i nätets leveranssäkerhet.

Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet uppgår till cirka 17 miljoner euro 2021. Mellanspänningsnätet förnyas genom att luftledningar byts ut mot jordkablar över en sträcka på cirka 130 kilometer och kablingsgraden ökar till cirka 27,5 procent. Planeringen och byggandet under det första tertialet har till största delen kommit i gång enligt i tidtabellen. Underhållsarbetena i nätet har framskridit långsammare än planerat och avsikten är att ta igen den försenade tidtabellen före slutet av året. 

I början av året inleddes ett mångårigt ramavtal om bygg- och servicearbeten i distributionsnätet med Elvera Oy. Elvera Oy, Eltel Networks Oy och Neltel Oy verkar som entreprenadpartner i de mer omfattande nätbyggnadsprojekten vars mål är att förbättra leveranssäkerheten. Enerva Oy sköter nätets driftcentraltjänster.