Koncernresultaträkning

tusen euro    1.1–30.4.2021   1.1–30.4.2020   1.1–31.12.2020
Omsättning   47 080  40 126  107 928
Övriga rörelseintäkter  92  143 608
Andel av intresseföretagens resultat  –89 63  1 923
Material och tjänster  –32 916 –25 305  –69 953 
Personalkostnader  –1 468 –1 398 –4 033
Avskrivningar och nedskrivningar  –3 979 –3 792  –11 556
Övriga rörelsekostnader  – 2 514 –2 531 –8 036
Rörelsevinst  6 207  7 306  16 880
Finansiella intäkter och kostnader  –427 –415  461
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 5 780  6 892  17 341
Inkomstskatt  –1 327 –1 323 –2 471
Kalkylerade skatter  –42 –42 –327
Räkenskapsperiodens vinst 4 411  5 526 14 543

 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.