Koncernbalansräkning

tusen euro  30.4.2021  30.4.2020  31.12.2020 
AKTIVA AKTIVA       
Beståënde aktiva       
    Immateriella tillgångar   7 618  8 302  7 838
    Materiella tillgångar  142 758  136 152  141 504
    Placeringar   79 953 79 800 80 187
Rörliga aktiva       
    Uppskjuten skattefordran   2 693  2 820 2 735
    Finansieringstillgångar  50 367  49 435  42 532
Sammanalgt 283 390  276 508  274 795 
       
PASSIVA       
Eget kapital      
   Aktiekapital  230  230  230 
   Övrigt eget kapital  83 484  70 056 79 073
Främmande kapital       
   Uppskjuten skatteskuld  9 458  9 258  9 458
   Långfristiga skulder 89 000  92 741  89 000
   Anslutningsavgifter  72 241  70 871  71 990
   Kortfristig främmande kapital  28 977  33 352  25 044 
Sammanlagt 283 390  276 508 274 795 

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.