Affärsverksamhet Elnät

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under delårsperioden uppgick till 34,9 (33,7) miljoner euro och vinsten efter finansiella poster var 10,3 (9,9) miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 16 (17). 

Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet uppgår till cirka 17 miljoner euro 2021. Mellanspänningsnätet förnyas genom att byta ut luftledningar mod jordkablar över en sträcka på cirka 130 kilometer. Byggandet av elnätet i terrängen framskrider något försenat. Röjningen av träd vid elledningar har framskridit planenligt och helikopterröjningarna blev färdiga under juli. 

Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde under översiktsperioden var 849 (784) miljoner kilowattimmar, vilket är cirka 8 procent mer än året innan. Antalet nya anslutningsavtal under början av året var 173 (123). Inom Kymmenedalens Elnäts område har nästan 1 300 solelsystem anslutits till elnätet före slutet av augusti. Systemens kapacitet är sammanlagt cirka 10 MW.   

Antalet elavbrott inom bolagets nätområde har varit något mindre än året innan. Vårens häftiga åskväder i maj, stormen Aatu på midsommaren och de kraftiga vindarna i augusti har återspeglats i antalet elavbrott, men det har inte förekommit några omfattande störningar som skulle ha drabbat hela elnätet. De målmedvetna satsningarna på förnyande och underhåll av elnätet som pågått redan i många år har minskat antalet elavbrott inom bolagets nätområde.  

Entreprenörerna för nätbyggnadsprojekten 2022 har konkurrensutsatts och valts. Nästa år genomförs distributionsnätprojekten av Eltel Oy, Elvera Oy, Netel Oy och Sähkölandia Oy. Uppgången av priset på materialen, exempelvis koppar och aluminium, har höjt projektkostnaderna för byggande under de senaste månaderna. Till följd av avtal med fast pris riktas effekterna av prisuppgången endast till enskilda projekt.