Koncernresultaträkning

tusen euro    1.1–31.8.2021   1.1–31.8.2020   1.1–31.12.2020
Omsättning   81 009  69 174 107 928
Övriga rörelseintäkter  147  349 608
Andel av intresseföretagens resultat  532  289 1 923
Material och tjänster  –54 901 –44 170 –69 953 
Personalkostnader  –2 809 –2 674 –4 033
Avskrivningar och nedskrivningar  –8 040 –7 585  –11 556
Övriga rörelsekostnader  –5 233 –5 041 –8 036
Rörelsevinst  10 706  10 342 16 880
Finansiella intäkter och kostnader  –590 862  461
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 10 116  11 204 17 341
Inkomstskatt  –2 026 –1 773 –2 471
Kalkylerade skatter  –84 –84 –327
Räkenskapsperiodens vinst 8 006  9 346 14 543

 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.