Koncernbalansräkning

tusen euro  31.8.2021  31.8.2020  31.12.2020 
AKTIVA AKTIVA       
Beståënde aktiva       
    Immateriella tillgångar   7 367  7 964  7 838
    Materiella tillgångar  145 329  138 068 141 504
    Placeringar  80 564  78 433 80 187
Rörliga aktiva       
    Uppskjuten skattefordran   2 651  2 777 2 735
    Finansieringstillgångar  49 668  42 171  42 532
Sammanalgt 285 579  269 413  274 795 
       
PASSIVA       
Eget kapital      
   Aktiekapital  230  230  230 
   Övrigt eget kapital  78 697  73 876 79 073
Främmande kapital       
   Uppskjuten skatteskuld  9 458  9 258 9 458
   Långfristiga skulder 84 889  93 111 89 000
   Anslutningsavgifter  73 044  71 596 71 990
   Kortfristig främmande kapital  39 261  21 342 25 044 
Sammanlagt 285 579 269 413 274 795 

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.