Företagsöversikt

Europeiska kommissionen gav ut sitt energi- och klimatpaket Fit for 55 i juli. Paketet innehåller 13 lagstiftningsförslag för energi- och klimatpolitik. Målet är att minska EU:s växthusgasutsläpp med 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års jämförelsenivå.  

Kymmenedalens El ökar sin koldioxidfria elproduktion genom att investera i ett vindparkprojekt i Närpes. Bolagets andel av parkens totalproduktion är cirka 10 000 MWh, vilket ökar bolagets vindkraftsproduktion med cirka 15 procent. Genom investeringen fortsätter bolaget mot målet att vara en kolneutral elproducent 2023.  

Elmarknadslagen godkändes i riksdagen under sommaren och den har trätt i kraft i början av augusti. Som en följd av lagändringen ges elnätsbolagen en förlängning på åtta år för att genomföra ett vädersäkert nät. Även Kymmenedalens Elnät omfattas av den förlängda tiden. Eftersom tidsschemat görs mindre stramt, höjdes samtidigt ersättningarna för långa avbrott. Dessutom sänktes den största tillåtna höjningen av överföringspriserna till 8 procent. Energimyndigheten ska ändra övervakningsmetoderna utifrån lagändringen under årets slut. 

När det gäller vädret har januari–augusti 2021 varit nästan motsatt jämfört med året 2020. Det pågående året har varit betydligt kallare, torrare och mindre blåsigt. Dessutom har priserna på bränslen och utsläppsrätter stigit till en rekordnivå under året. Detta återspeglas direkt på partimarknadspriset på el i Finland, vilket har ökat med 116 procent under översiktsperioden jämfört med motsvarande period året innan.   

Inom Kymmenedalens Elnäts område har nästan 1 300 solelsystem anslutits till elnätet före slutet av augusti. Systemens kapacitet är sammanlagt cirka 10 MW. Mängden motsvarar den årliga förbrukningen för ungefär 500 egnahemshus med elvärme.