Årsberättelse 2018

Kymmenedalens El firade sitt 100-årsjubileum år 2018. Året var verksamhetsmässigt och ekonomiskt lyckat och vi fortsatte på den utstakade vägen med att förnya och utveckla verksamheten. De omfattande investeringarna både i elnätet och i elproduktionen började ge resultat. Leveranssäkerheten låg på en rekordnivå och vi har lyckats höja andelen kolneutral produktion till nästan 90 procent. Utifrån personalenkäten erhöll bolaget utmärkelsen som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser.

Nyckeltal

omsättning

rörelsevinst


Bokslut 2018

Elanskaffning 2018, 1 103 GWh

Elbörsen 590.8 GWh
Torv 10.6 GWh
Biobränslen 17 GWh
Vattenkraft 161.6 GWh
Vindkraft 52.4 GWh
Stenkol 54.3 GWh
Kärnkraft 216.2 GWh