Årsberättelse 2019

För Kymmenedalens El var 2019 ett framgångsrikt år och vi uppnådde de ekonomiska och operativa målen. Vi fortsatte att investera i vindkraft och närmar oss målet på fullständigt kolneutral elproduktion. Elöverföringspriserna höjdes inte och elleveranssäkerheten låg på den bästa nivån under decenniet. Enligt våra kunders bedömning var kvaliteten på vår service utmärkt.

Nyckeltal

omsättning

rörelsevinst


Bokslut 2018

Elproduktion 2019, 465 GWh

Torv 6.6 GWh
Biobränslen 12.5 GWh
Vattenkraft 133.5 GWh
Vindkraft 57.8 GWh
Stenkol 28.2 GWh
Kärnkraft 226.4 GWh
Olja 0.1 GWh