Årsberättelse 2021

De ökade leveransmängderna inom elförsäljningen och elöverföringen samt en kraftig stegring av marknadspriserna höjde koncernens omsättning. Investeringarna, över 19 miljoner euro, riktades till största delen till förbättring av elnätets leveranssäkerhet. Förlusterna inom elförsäljningsverksamheten i slutet av året försvagade resultatet för hela koncernen avsevärt. Investeringarna i kolfri energiproduktion fortsätter när Kymmenedalens El är med i byggandet av Finlands största vindkraftpark. Genom projektet kommer bolagets vindkraftsproduktion att trefaldigas före utgången av 2024. Kundtjänsten lyckades utmärkt trots det utmanande marknadsläget och resultatet som uppmättes översteg de uppställda målen.

Nyckeltal

omsättning

rörelsevinst


Bokslut 2020
KSOY_sahkon_tuotanto_2021_RUO.jpg